Strona główna Oferta

Usługi kadrowo-płacowe

Jest to oferta skierowana do firm, które chcą nam powierzyć całokształt spraw związanych

z zatrudnieniem pracowników i zleceniobiorców. W tym celu podpisywana jest odrębna umowa.

Usługi kadrowo-płacowe obejmują:

• sporządzanie dokumentów, dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy;

• prowadzenie akt osobowych pracownika;

• prowadzenie całości spraw związanych z kalendarzami pracowników
(urlopy wypoczynkowe, chorobowe, urlopy macierzyńskie, ewidencja urlopów i inne);

• sporządzanie i wydawanie pracownikom niezbędnej dokumentacji, dotyczącej przebiegu zatrudnienia;

• prowadzenie i aktualizacja rejestru badań lekarskich i szkoleń BHP;

• kompletowanie dokumentacji pracowników w celu ustalenia kapitału początkowego;

• sporządzanie regulaminów wewnętrznych pracodawcy
(regulamin pracy, regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, siatka wynagrodzeń, systemy motywacyjne);

• obsługę zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych
(umowy zlecenia, umowy o dzieło);

• obsługa kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS.

• obsługa płacowa:

• sporządzanie list płac z umów o pracę;

• sporządzanie list płac z umów cywilnoprawnych;

• sporządzanie druków ZUS RMUA;

• sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych, imiennych raportów miesięcznych;

• sporządzanie rocznych informacji o dochodach ( PIT-11, PIT-8B);

• sporządzanie rocznego obliczenia podatku ( PIT-4R).